อ่านทั้งหมด
 
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
คำแถลงนโยบาย
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกิจการสภา
องค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติต่าง ๆ
รายงานทางการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต
คำสั่งเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ประกาศเทศบาลสันพระเนตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สายด่วน
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
รานงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผู้นำชุมชน
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
อาเซียน
   30 พ.ค. 60 ประกาศสอบราคารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด
   30 พ.ค. 60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
   03 ส.ค. 60 สรุปผลการจัดจ้าง กรกฎาคม 2560
   09 ส.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  อ่านทั้งหมด
     
 
อ่านทั้งหมด
     
 
จานสวยๆลายดี สไตล์ล้านนาไทย
ความคิดดีเกิดขึ้นได้ ถ้าคิดเป็น
ไม้แกะสลักสวยๆ วิถีบ้านล้านนา
กำัลังได้รับความนิยมงานฝีมือ
สไตล์ล้านนาไทยๆ
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านท่าทุ่ม หมู่ที่ 7
อ่านทั้งหมด
ขอความช่วยเหลือ ในการตัดตันไม้บนถนนสันพระเนตร 1 ชอย 6 สรนัยน์ สุรักษ์ 16 ส.ค. 60
ตอนกลางคืนเหม็นขี้หมูมาก Gopz 07 ก.พ. 60
ภาษีป้าย จิรพงษ์ พงษ์ศิริ 04 ก.พ. 60
แจ้งไฟกิ่งเสีย วาราม 06 ม.ค. 60
อ่านทั้งหมด
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602