อ่านทั้งหมด
 
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
ข้อมูลติดต่อเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
คณะผู้บริหาร
คำแถลงนโยบาย
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกิจการสภา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนการดำเนินงาน
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติต่าง ๆ
รายงานทางการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Q&A ถาม-ตอบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต
E-Service
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คำสั่งเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ประกาศเทศบาลสันพระเนตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สายด่วน
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผู้นำชุมชน
คู่มือสำหรับประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
อาเซียน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสันพระเนตร
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   16 มี.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
   27 มี.ค. 61 ราคากลางงานก่อสร้าง
   02 ก.ค. 61 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรรทุกน้ำดับเพลิงฯ
   27 ส.ค. 61 ประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง 4 โครงการ ด้วยวิธีประถกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   10 ก.ย. 61 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ
   01 ต.ค. 61 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก
   09 ต.ค. 61 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรังภูมิทัศน์
   29 ต.ค. 61 ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
   02 พ.ย. 61 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ และกำจัดขยะ
  อ่านทั้งหมด
     
 
อ่านทั้งหมด
     
 
ผ้าปักลายต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านท่าทุ่ม หมู่ที่ 7
งานปั้น บ้านเซรามิกซ์
อ่านทั้งหมด
เหตุรำคาญ จากการเปิดเพลงเสียงดัง อนุกัญญ์ 08 มี.ค. 63
ใบอนุญาติประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพฯ จิรพงษ์ พงษ์ศิริ 21 ต.ค. 62
ตรวจสอบเส้นทางสัญจร ประชาชน 18 ก.ย. 62
ขยะไม่เก็บครับ อาทิตย์ 08 พ.ค. 61
อ่านทั้งหมด
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602