อ่านทั้งหมด
 
ข้อมูลติดต่อเทศบาล
กิจกรรมโครงการงานพัฒนาชุมชน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การรายงานการติดตามประเมินผลงานการตำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลสันพระเนตร
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันพระเนตร
คำแถลงนโยบาย
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกิจการสภา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนการดำเนินงาน
042 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติต่าง ๆ
รายงานทางการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Q&A ถาม-ตอบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต
E-Service
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คำสั่งเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ประกาศเทศบาลสันพระเนตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สายด่วน
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผู้นำชุมชน
คู่มือสำหรับประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
อาเซียน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสันพระเนตร
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ผู้สูงอายุ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   21 พ.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
   30 มิ.ย. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
   06 ก.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางรระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ
   18 ส.ค. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ครั้งที่ 2)
   18 ส.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ครั้งที่ 2)
   15 ก.ย. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
   15 ก.ย. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สุสานแม่ย่อยสันศรี
   08 ต.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ
   16 มี.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
  อ่านทั้งหมด
     
 
อ่านทั้งหมด
     
 
ผ้าปักลายต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านท่าทุ่ม หมู่ที่ 7
งานปั้น บ้านเซรามิกซ์
อ่านทั้งหมด
กลิ่นขี้หมูกลับมาอีกแล้ว มาร์ค 10 ส.ค. 63
สอบถามการเก็บขยะ บริเวณทำถนนแยกแม่กวง สมฤดี 11 มิ.ย. 63
เหตุรำคาญ จากการเปิดเพลงเสียงดัง อนุกัญญ์ 08 มี.ค. 63
ใบอนุญาติประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพฯ จิรพงษ์ พงษ์ศิริ 21 ต.ค. 62
อ่านทั้งหมด
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602