อ่านทั้งหมด
 
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
ข้อมูลติดต่อเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
คณะผู้บริหาร
คำแถลงนโยบาย
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกิจการสภา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนการดำเนินงาน
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติต่าง ๆ
รายงานทางการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Q&A ถาม-ตอบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต
E-Service
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คำสั่งเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ประกาศเทศบาลสันพระเนตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สายด่วน
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผู้นำชุมชน
คู่มือสำหรับประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
อาเซียน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสันพระเนตร
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   16 มี.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
   27 มี.ค. 61 ราคากลางงานก่อสร้าง
   02 ก.ค. 61 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรรทุกน้ำดับเพลิงฯ
   27 ส.ค. 61 ประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง 4 โครงการ ด้วยวิธีประถกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   10 ก.ย. 61 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ
   01 ต.ค. 61 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก
   09 ต.ค. 61 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรังภูมิทัศน์
   29 ต.ค. 61 ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
   02 พ.ย. 61 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ และกำจัดขยะ
  อ่านทั้งหมด
     
 
อ่านทั้งหมด
     
 
ผ้าปักลายต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านท่าทุ่ม หมู่ที่ 7
งานปั้น บ้านเซรามิกซ์
อ่านทั้งหมด
ใบอนุญาติประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพฯ จิรพงษ์ พงษ์ศิริ 21 ต.ค. 62
ตรวจสอบเส้นทางสัญจร ประชาชน 18 ก.ย. 62
ขยะไม่เก็บครับ อาทิตย์ 08 พ.ค. 61
ที่ดิน 10ไร่ ถูกทิ้งร้าง หญ้าขึ้นรกทึบ วัยรุ่นเข้ามามั่วสุม ปานเทพ 20 มี.ค. 61
อ่านทั้งหมด
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602