ร้องเรียนการเผา วิมล ยามมีสิน 31/12/2012 [781]/[0]
การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ 20/12/2012 [1,169]/[0]
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลายและการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พิทูร 05/06/2012 [970]/[0]
การเก็บขยะ คนสันพระเนตร 30/05/2012 [1,229]/[5]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602