เนื่องในวันเทศบาล ปี 2562 เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้จัดกิจกรรมการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส และสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ร่วมกับกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในวันเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
เทศบาลตำบลสันพระเนตรขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 มาร่วมแสดงความคิดเห็นโดยทำแบบสำรวจเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (EIT) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เพื่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินำข้อมูลการตอบแบบสำรวจดังกล่าว ไปรวบรวมเพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป

โดยช่องทางการตอบแบบสำรวจมีดังนี้

https://itas.nacc.go.th/go/eit/5khrgj

และ

https://itas.nacc.go.th/qrcode/generate?data=https://itas.nacc.go.th/go/eit/5khrgj
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602