งานจัดซื้อจัดจ้าง
   04 พ.ย. 62     ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   31 ต.ค. 62     ราคากลางงานก่อสร้าง 5 โครงการ 
   25 ต.ค. 62     ราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะฯ บ้านสันศรี-ป่าขุย 
   25 ต.ค. 62     ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิมด้วยโอเวอร์เลย์ฯ ตั้งแต่ป่าช้า ม.6 ถึง บ้านรวมใจ ม.1 
   25 ต.ค. 62     ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ซ.7ก ฝั่งซ้าย ม.5 
   25 ต.ค. 62     ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   24 ต.ค. 62     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   16 ต.ค. 62     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   07 ต.ค. 62     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602