งานจัดซื้อจัดจ้าง
   25 ต.ค. 62     ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิมด้วยโอเวอร์เลย์ฯ ตั้งแต่ป่าช้า ม.6 ถึง บ้านรวมใจ ม.1 
   25 ต.ค. 62     งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   25 ต.ค. 62     ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   24 ต.ค. 62     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   16 ต.ค. 62     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   07 ต.ค. 62     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 
   22 ส.ค. 62     ประกาศผู้ชนะถนนโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกด้วยยางพารา 
   18 ก.ค. 62     ประกาศประกวดราคาฯ ถนนยางพารา (ครั้งที่ 2) 
   10 ก.ค. 62     ประกาศขายพัสดุ 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602