งานจัดซื้อจัดจ้าง
   25 ธ.ค. 61     ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 
   13 พ.ย. 61     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ61 
   13 พ.ย. 61     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน62 
   13 พ.ย. 61     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ62 
   13 พ.ย. 61     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี61 
   13 พ.ย. 61     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน61 
   02 พ.ย. 61     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ และกำจัดขยะ 
   29 ต.ค. 61     ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   09 ต.ค. 61     ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรังภูมิทัศน์ 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602