งานจัดซื้อจัดจ้าง
   06 ธ.ค. 60     ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร 
   02 พ.ย. 60     โครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   15 ก.ย. 60     ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   13 ก.ย. 60     ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
   08 ก.ย. 60     ประกาศเลื่อนกำหนดการเสนอราคา 
   18 ส.ค. 60     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ 
   09 ส.ค. 60     ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   03 ส.ค. 60     ราคากลางงานปรับปรุงรางระบายน้ำ 
   30 พ.ค. 60     ประกาศสอบราคารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602