พิทูร
 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลายและการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

 

เทศบาลตำบลสันพระเนตรร่วมกับ โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันพระเนตรและกลุ่ม อสม.ในตำบล ร่วมกันรณรงค์

ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายในแหล่งเพาะพันธุ์ และการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในตำบล

ระหว่างวันที่ 5-12 มิ.ย.2555 นี้   จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เวลา 00:43:24 วันที่ 05 มิถุนายน 2555
 
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602