เจ้าหน้าที่
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

 

 


 

                                                                          

ประกาศเทศบาลตำบลสันพระเนตร

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

………………………………………………….

 

                   ด้วยเทศบาลตำบลสันพระเนตร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลสันพระเนตร  ดังนั้นอาศัยอำนาจ   ตามความ ข้อ 19  แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ       การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้        

 

1.ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง

   1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ   จำนวน  3  ตำแหน่ง  4  อัตรา

                             1) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน   2   อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ  6,050.- บาท

                             2) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                 จำนวน   1   อัตรา

 อัตราค่าจ้างเดือนละ  6,050.- บาท

                             3) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                          จำนวน   1   อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ  6,050.- บาท

 

   1.2  พนักงานจ้างทั่วไป

                              1) ตำแหน่งคนงานทั่วไป   จำนวน  1  อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,340.-บาท

 

รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

 

2.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร

      ผู้ที่มีสิทธิสมัครเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 4 และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ  5  ข้อ 6   แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล    เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ดังต่อไปนี้

 

/ 2.1 คุณสมบัติทั่วไป...

-2-

 

                             2.1 คุณสมบัติทั่วไป

                             ผู้สมัครเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้

                             1.  มีสัญชาติไทย

                                    2 .  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี   และไม่เกิน 60 ปี  

                             3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล

                                       ()  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ

แก่สังคม

                                      ()  วัณโรคในระยะอันตราย

                                      ()  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม

                                      ()  โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(ซ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง

                                    5.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                             6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

                             7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็น โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                             8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก   ปลดออก   หรือไล่ออกจากราชการ   รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ   พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

                    หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็น

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการ  หรือพนักงานเทศบาล  จำนวน  1  ฉบับ  มายื่นด้วย

 

/2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง...

-3-

 

1.2      คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้

2.    การรับสมัคร

3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

                               ผู้ที่จะสมัครสามารถขอรับใบสมัคร  และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ทำการเทศบาลตำบลสันพระเนตร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 14 มกราคม ถึง23 มกราคม 2556 เฉพาะวัน เวลา ราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร  โทรศัพท์  0-5334-3600-2  ต่อ 10, 12

                        3.2   ผู้สมัครสอบมีสิทธิเลือกตำแหน่งที่สมัครสอบได้คนละ 1 คน ตำแหน่งเท่านั้น 

    3.3.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องมายื่นพร้อมใบสมัคร

                                       ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้

  1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ สกุล ตำแหน่งที่สอบหลังรูปด้วยตัวบรรจง

 2)  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

 3)  สำเนาวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

 4)  สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล

จำนวน  1  ฉบับ (ถ้ามี)

                         3.4  ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

                               ผู้สมัครเลือกสรร เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  จำนวนเงิน 100.-บาท        เงินค่าธรรมเนียมการสมัคร   จะไม่คืนให้ เมื่อได้รับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

                        3.5  เงื่อนไขในการสมัคร

                               ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศ     รับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม

 

/ประกาศรับสมัคร...

-4-

 

ประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

 

3.     การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  และกำหนดวัน

เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

                         เทศบาลตำบลสันพระเนตร  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่  24  มกราคม  2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร

 

4.    หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

 

5.    หลักเกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

 

6.     การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

เทศบาลตำบลสันพระเนตร  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับ   คะแนนสอบที่ได้  ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2556    เทศบาลตำบลสันพระเนตร   โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกำหนด  1  ปี  นับวันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

7.    การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร  กำหนด

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ วันที่   2  เดือน มกราคม พ.. 2556

 

 

 

(นายพิทูร  วิเศษศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร

-5-

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.     ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ

 ชื่อตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.1 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

ทำหน้าที่ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตรายและความเสียหายทีเกิดเพลิงไหม้  รักษาและบำรุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยการฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลได้กำหนดไว้  เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์  ช่างไฟฟ้า 

ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  หรือทางอื่นที่ ก..กำหนดว่าใช้เป็น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

1.3  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

                   1.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน   กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอื่น<

เวลา 16:04:00 วันที่ 17 มกราคม 2556
 
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602