ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล

การจัดตั้งเทศบาลตำบลสันพระเนตร

เทศบาลตำบลสันพระเนตร มีฐานะเป็นสภาตำบลสันพระเนตร และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9ง 
หน้า 43 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539  และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร เป็น เทศบาลตำบลสันพระเนตร 
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
ปัจจุบันมีพื้นที่ 7.56 ตารางกิโลเมตร

ดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาล


 

ความหมายของตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสันพระเนตร

รูปวงกลม  ตรงกลางมีรูปช้างเผือกทรงฉัตรห้าชั้นหมอบทำความเคารพ สื่อความหมายดังนี้

ช้างเผือก  สื่อความหมายถึง  ตำบลสันพระเนตร  ซึ่งเดิมเรียกว่า สันพระเนตรช้างแก้ว

หมอบทำความเคารพ  สื่อความหมายถึง  ดินแดนแห่งอารยะธรรม  มีความศักดิ์สิทธิ์  เจริญรุ่งเรือง
ในพระพุทธศาสนา  มีขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมที่ล้ำค่า  ควรค่าแก่การเคารพยกย่อง

ฉัตรห้าชั้น  สื่อความหมายถึง  การคุ้มครอง คุ้มกัน ปกป้อง ด้วยเบญจศีล เบญจธรรม ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ประพฤติปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม เจริญด้วยเบญจศีล เบญจธรรม

 

 เบญจศีล คือ ศีล 5 ข้อ ดังนี้                        เบญจธรรม คือ ธรรมะ 5 ประการ ดังนี้

1.  เว้นจากการฆ่าสัตว์                          1.  เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข                                                                                                                2.  เว้นจากการลักทรัพย์                        2.  สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยชอบ                                                                                             3.  เว้นจากการประพฤติผิดในกาม            3.  กามสังวร  การสำรองในกาม                                                                                                  4.  เว้นจากการพูดโกหก                        4.  สัจจะ ความซื่อสัตย์  ซื่อตรง                                                                                                  5.  เว้นจากการเสพสุราของมึนเมา            5.  สติสัมปชัญญะ  ความระลึกได้  ความรู้ตัว

 ที่ตั้ง(Location)    

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙  หมู่ ๓ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสันทราย โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอสันทราย ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

·        ทิศเหนือ      ติดต่อ    เขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง   และเขตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง   อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

·        ทิศใต้          ติดต่อ    เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

·       ทิศตะวันออก   ติดต่อ     เขตเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

·        ทิศตะวันตก ติดต่อ    เขตหมู่ที่  ๒ ตำบลสันพระเนตร เขตเทศบาลตำบล
สันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่

 เนื้อที่ (Area) 

เทศบาลตำบลสันพระเนตร  มีเนื้อที่ประมาณ  ๗.๕๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔,๔๑๐ ไร่

 ภูมิประเทศ(Topographic)

เทศบาลตำบลสันพระเนตร  มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ  มีชุมชนหนาแน่น    

ปานกลาง ปกคลุมด้วยพืชสวน มีพื้นที่เพื่อการเกษตร ประมาณ ๓๐ % ของพื้นที่ทั้งหมด

 จำนวนหมู่บ้าน (Villages) ๖ หมู่บ้าน

·       จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสันพระเนตรเต็มทั้งหมู่บ้าน  ๖ หมู่บ้าน 

ได้แก่   หมู่ที่ ๑ บ้านสันศรี               หมู่ที่ ๓ บ้านป่าไผ่

          หมู่ที่ ๔ บ้านสันพระเนตร        หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่สามัคคี

          หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ย่อยสันศรี       หมู่ที่ ๗ บ้านท่าทุ่ม

 ท้องถิ่นอื่นในตำบล(Other Local Government)

·       หมู่ที่ ๒ บ้านแม่คาว   อยู่เขตปกครองของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

 ประชากร(Population)

(ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง: ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓)

·   จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒,๓๐๓  ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น ๕,๔๑๐ คน

แยกเป็นประชากรชาย ๒,๔๙๖  คน ประชากรหญิง  ๒,๙๑๔  คน 

·       จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน ได้ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

ประชากร

รวมประชากร

ชาย

หญิง

บ้านสันศรี

๑๘๑

๒๒๙

๒๕๕

๔๘๔

บ้านป่าไผ่

๗๑๒

๖๖๗

๘๐๘

๑,๔๗๕

บ้านสันพระเนตร

๒๙๐

๓๑๓

๓๕๔

๖๗๘

บ้านใหม่สามัคคี

๔๕๕

๔๗๕

๕๗๔

๑,๐๔๙

บ้านแม่ย่อยสันศรี

๕๕๐

๖๓๘

๗๓๘

๑,๓๗๖

บ้านท่าทุ่ม

๑๑๕

๑๗๔

๑๘๕

๓๕๙

รวม

๒,๓๐๓

๒,๔๙๖

๒,๙๑๔

๕,๔๑๐

หมายเหตุ   บ้านแม่คาว หมู่ที่ ๒ อยู่ในเขตปกครองเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

 

.๒ สภาพทางเศรษฐกิจ (Economics)

.๒.๑ อาชีพ(Carrier)

·       อาชีพรับจ้าง                      ๗๐ %

·       อาชีพเกษตรกร                  ๑๕ %

·       อาชีพค้าขาย                      ๕ %

·       อาชีพอื่นๆ                        ๑๐ %

·        

 .๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (Business Unit)

·       ฟาร์มเลี้ยงหมู          ๑   แห่ง           ·    ร้านถ่ายเอกสาร         ๑  แห่ง

·       โรงงานเฟอร์นิเจอร์   ๓   แห่ง           ·    บริษัทประกัน พรบ.     ๑ แห่ง

·       ร้านตรวจสภาพรถ    ๑ แห่ง           ·    ร้านเสริมสวย             ๓ แห่ง

·       ร้านขายกระเบื้อง     ๑ แห่ง           ·    ร้านขายวัสดุก่อสร้าง   ๑ แห่ง

·       ร้านจำหน่ายทราย    ๒  แห่ง           ·    ร้านจำหน่ายพันธ์พืช    ๑ แห่ง

·       ร้านอาหาร             ๑๖ แห่ง           ·    โรงรับปักผ้า              ๑   แห่ง

·       ตลาดสด                  ๑ แห่ง          ·    ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ๕ แห่ง

·       โรงสี                       ๒   แห่ง       ·    ร้านซ่อมรถยนต์          ๓ แห่ง

·       ร้านยางรถยนต์         ๕ แห่ง         ·    ร้านเคาะพ่นสี             ๓ แห่ง

·       โรงงานอุตสาหกรรม ๔ แห่ง 

 สภาพทางสังคม(Social Composition)

       การศึกษา (Education Institute)

·       โรงเรียนประถมศึกษา                               ๒    แห่ง

·       โรงเรียนมัธยมศึกษา                                -     แห่ง

·       โรงเรียนอาชีวศึกษา                                 -     แห่ง

·       มหาวิทยาลัย                                        ๑    แห่ง

·       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                  ๒    แห่ง

·       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                  ๓    แห่ง

·       ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดท่าทุ่ม         ๑    แห่ง

·       สภาวัฒนธรรมตำบลสันพระเนตร                 ๑    แห่ง

        สถาบันและองค์การทางศาสนา(Moral Organization)

·       วัด                       ๓    แห่ง (หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๗)

·       สำนักสงฆ์              ๑    แห่ง (หมู่ที่ ๕)

·       โบสถ์คริสต์             ๑    แห่ง

·       ศูนย์คริสตจักร         ๓    แห่ง

·       มูลนิธิ                   ๓    แห่ง

        การสาธารณสุข (Pubic Halt Services)

·       สถานีอนามัยประจำตำบล                         ๑   แห่ง

·       ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน           ๖   แห่ง

·       อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ           ๑๐๐

        ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(Safety)

·       สถานีตำรวจ       -    แห่ง

·       สถานีดับเพลิง     -    แห่ง

·       จุดตรวจ ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.)   ๖   แห่ง

 

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602