ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์

  วิสัยทัศน์

                เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น    จุดมุ่งหมาย ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ  ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

                  สันพระเนตร เมืองงาม

 พันธกิจของเทศบาลตำบลสันพระเนตร

          1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

          2.  พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมให้ประชาชนมีการศึกษาดี สุขภาพอนามัยดี ชุมชนเข้มแข็ง มีความสุข และสามารถพึ่งตนเองได้

          3.  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ภูมิทัศน์สวยงาม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          4.  ปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมี   ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใส ในการบริหารการปกครองลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลสันพระเนตรได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

          1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                     แนวทางการพัฒนา

               1.1)  ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน ถนน ผิวการจราจร ทางเท้า สะพาน และระบบการระบายน้ำ

               1.2)  ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง

               1.3)  ระบบการประปา

               1.4)  ปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบการจราจร

          2. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

                     แนวทางการพัฒนา

               2.1)  ส่งเสริมการพัฒนาอบรมฝีมือแรงงานแก่ชาวบ้านเพื่อสร้างเสริมอาชีพ

               2.2)  ส่งเสริมโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน

               2.3)  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

               2.4)  ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

          3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

                     แนวทางการพัฒนา             

               3.1)  การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               3.2)  การพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการจัดการขยะ คัดแยกขยะ        

               3.3)  ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ

               3.4)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

             4.  ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                     แนวทางการพัฒนา

               4.1)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและเอกลักษณ์ท้องถิ่น

               4.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          5.  ด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

                       แนวทางการพัฒนา

               5.1)  ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา

               5.2)  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

               5.3)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

               5.4)  สนับสนุนการให้การสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

               5.5)  ส่งเสริมการให้บริการทางสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยของประชาชน

               5.6)  ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อของคนและสัตว์

               5.7)  ควบคุมโรงฆ่าสัตว์ ร้านอาหาร ตลาด แผงลอย และสถานประกอบการต่างๆให้มีมาตรฐาน

               5.8)  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชน

          6.  ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม

                       แนวทางการพัฒนา

               6.1)  ส่งเสริมพัฒนางานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

               6.2)  จัดหา/สนับสนุน อุปกรณ์เครื่องมือ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

               6.3)  กระตุ้นการมีส่วนรวมของประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และจัดระเบียบชุมชน

               6.4)  การป้องกัน แก้ไข ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสาธารณภัย

               6.5)  ส่งเสริมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน และดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย    ฝ่ายพลเรือน

           7.  ด้านพัฒนาการบริหารจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี

                        แนวทางการพัฒนา

               7.1)  การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

               7.2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุมการทำงาน

               7.3)  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

               7.4)  จัดหา/สนับสนุน/ปรับปรุง สถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602