กองการศึกษา

 

นายเจษฏาภรณ์  สมร

นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

นายสุรชัย   เสาร์คำ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602