ศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต

สายด่วน
ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต

ศูนย์รับแจ้งเบาะแสกการทุจริต

0-5334-3600

0-5334-3602

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602