ประกาศเทศบาลสันพระเนตร

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศกำหนดกระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ในปี 2554
ประกาศเทศบัญญัติเรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2555
ประกาศกำหนดกระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ในปี 2555
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศกำหนดกระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ในปี 2556
ประกาศกำหนดกระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ในปี 2557
ประกาศกำหนดกระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ในปี 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2561) รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2561) รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602