งานกิจการสภา

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2559
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2559
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2559
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2559
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลสันพระเนตร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2560
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2560
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2561
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602