อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของราชการเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้ โดยถูกต้องกับความเป็นจริง   อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น  จึงสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลตำบลสันพระเนตร  ดังต่อไปนี้

    
ข้อ 1. เทศบาลตำบลสันพระเนตร  มีหน้าที่ต้องทำในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ดังต่อไปนี้
                      1.1 รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
                      1.2 ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
                      1.3 รักษาความสะอาดของถนน    หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูล

                      1.4 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                      1.5 ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
                      1.6 ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
                      1.7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ
                      1.8 บำรุงศิลปจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
                      1.9 หน้าที่อื่น ๆ  ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
             
นอกจากนี้เทศบาลตำบลสันพระเนตร  อาจจัดทำกิจการใด ๆ  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ดังนี้
                      (1)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
                      (2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์
                      (3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
                      (4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
                      (5)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
                      (6)  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
                      (7)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                      (8)  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
                      (9)  เทศพาณิชย์ 

    
ข้อ 2. เทศบาลตำบลสันพระเนตร  มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังต่อไปนี้
                      2.1 สภาเทศบาลตำบลสันพระเนตร  ประกอบด้วย  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล
                      2.2 คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
                      2.3 พนักงานเทศบาล มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา (ดูแผนผังโครงสร้าง)

    
ข้อ 3. อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของสภาเทศบาลตำบลสันพระเนตร และคณะผู้บริหารตำบลสันพระเนตร
โดยสรุป  ดังต่อไปนี้

                     
3.1 อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลสันพระเนตร
                               3.1.1  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
                               3.1.2 ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายและแผน  พัฒนาเทศบาล
                               3.1.3 ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารเทศบาล ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

                     
3.2 อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันพระเนตร
                               3.2.1 รับผิดชอบงานนโยบายหรืองานอื่นใดที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาลโดยเฉพาะ
                               3.2.2 ในการปฏิบัติงานของเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและสั่งการ ให้ใช้หลักการแบ่งอำนาจและหน้าที่ตามลักษณะของเรื่อง ดังต่อไปนี้

                    
 นายกเทศมนตรี
                               (1)  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย
                               (2)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
                               (3)  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
                               (4)  วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
                               (5)  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
                               (6)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล และกฏหมาย อื่น

                    
  รองนายกเทศมนตรี
                               * ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได ให้รองนายกเทศมนตรีตามลำดับที่นายกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน
                               * อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็น อย่างอื่น นายกเทศมนตรีอาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติ ราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ

 

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602