ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คำขอข้อมูลข่าวสาร
ข้อแนะนำการติดต่อราชการ งานทะเบียนราษฎร สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ข้อแนะนำการติดต่อราชการ งานกองช่าง เทศบาลตำบลสันพระเนตร
ข้อแนะนำการติดต่อราชการ งานกองคลัง เทศบาลตำบลสันพระเนตร
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602