คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ประกาศเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ประกาศเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลสันพระเนตร
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลสันพระเนตร
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602