เทศบาลตำบลสันพระเนตร ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                                ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนพฤศจิกายน  2561 นี้ เทศบาลตำบลสันพระเนตร ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2502) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

              1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

              2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


              ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.งานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร(อาคารเก่า) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้


              1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           จำนวน 1 ฉบับ


              2.สำเนาทะเบียนบ้าน                        จำนวน 1 ฉบับ


              3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร                  จำนวน 1 ฉบับ

เมื่อ 12 มีนาคม 2561 เวลา 15:40:46 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 712 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602