เทศบาลตำบลสันพระเนตร รับชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ผ่าน QR Code

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการบริการรับชำระภาษี
เทศบาลตำบลสันพระเนตร รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
ผ่าน QR Code


เพื่อเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่โจ้ 
ชื่อบัญชี "เทศบาลตำบลสันพระเนตร" เลขบัญชี  018232381542
ทั้งนี้ เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินมายังเทศบาลตำบลสันพระเนตร หรือทางโทรสารหมายเลข 053-343600 ต่อ 13 
หรือ ทาง Inbox Facebook : กองคลัง สันพระเนตร   https://www.facebook.com/profile.php?id=100036352565963 
เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน และทางเทศบาลตำบลสันพระเนตรจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

เมื่อ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:19:45 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 282 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602