โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันพระเนตร

  เทศบาลตำบลสันพระเนตร นำโดยนายพิทูร วิเศษศิริ นายกเทศมนตรี และนายทิพย์ภาเวชช์ ณ เชียงใหม่ ปลัดเทศบาล ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันพระเนตร เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณค่า จำนวน 2 วัน ดังนี้

1. วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันพระ
เนตร โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้ จากโรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลดอยสะเก็ด
2. วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นายวรรณ กันพวง รองนายกเทศมนตรีตำบล
สันพระเนตร นำคณะผู้เข้าอบรม เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา และ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านหนองห่าย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 11:43:58 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 58 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602