กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   เทศบาลตำบลสันพระเนตร  อำเภอสันทราย  จึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้

1.               โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร และบริเวณวังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ

2.                ปรับปรุงภูมิทัศน์  และทำความสะอาดบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

3.               โครงการจิตอาสา รวมใจภักดิ์  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  ในวันศุกร์  ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  นำโดยนายพิทูร  วิเศษศิริ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   ข้าราชการ  พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร   สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลสันพระเนตร (อถล.)  และประชาชนจิตอาสา  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้

3.1    กิจกรรมลงนามถวายพระพร

3.2    กิจกรรมปลูกต้นไม้  และเชิญชวนประชาชนปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

3.3    กิจกรรมทำความสะอาดและจัดเก็บขยะบริเวณถนนสายหลัก

3.4    กิจกรรมฟื้นฟู / พัฒนาลำน้ำ  และกำจัดผักตบชวาบริเวณลำน้ำแม่กวง

3.5   กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านให้สะอาด สวยงาม

3.6   กิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธี  บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เป็นไปด้วยความถูกต้อง ทั้งนี้   ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร   สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลสันพระเนตร (อถล.)  สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันพระเนตร และประชาชนจิตอาสาตำบลสันพระเนตรทุกท่านเป็นอย่างดี   เทศบาลตำบลสันพระเนตร   จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อ 03 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:10:09 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 348 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602