เทศบาลตำบลสันพระเนตรขอเชิญชวนผู้ประกอบการ,ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หน่วยงานของรัฐอื่น และประชาชนที่ได้เคยรับบริการจากเทศบาลตำบลสันพระเนตร ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยทำแบบสำรวจเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25

      เทศบาลตำบลสันพระเนตรขอเชิญชวนผู้ประกอบการ, ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อเทศบาลตำบลสันพระเนตร เช่น ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่าง ๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มา
ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยทำแบบสำรวจเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (EIT) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

      เพื่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินำข้อมูลการตอบแบบสำรวจดังกล่าว ไปรวบรวมเพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป

       โดยช่องทางการตอบแบบสำรวจมีดังนี้
 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/5khrgj
 
และ
 
https://itas.nacc.go.th/qrcode/generate?data=https://itas.nacc.go.th/go/eit/5khrgj
 
เมื่อ 09 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:38:36 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 708 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602