การประชุมข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน 2562  เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้มีการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยในการประชุมได้มีการกำชับให้ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ และหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยเคร่งครัด และแจ้งให้ทราบถึงการประกาศใช้และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตจำนวน 11 มาตรการ โดยเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการฯ และคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเพื่อป้องกันลดความเสี่ยงต่อการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนและเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีภายในองค์กรในการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ ในการประชุมยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชี้แจงและปรึกษาหารือปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้  ปลัดเทศบาลได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ต้องยึดถือตามขั้นตอนของระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำ TOR และกำหนดราคากลางก่อนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่งสำคัญ ที่ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องยึดถือปฏิบัติทุกครั้ง รวมถึงให้ความสำคัญและดำเนินการจัดทำอย่างระมัดระวังและรอบคอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  รวมทั้งกำชับให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของราชการประชาชนและสาธารณชนต่อไป

เมื่อ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 06:22:00 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 245 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602