รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ดังนี้
1. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา
3. นายช่างโยธา (ปง./ชง) จำนวน 1 อัตรา
ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-343600 ต่อ 17

เมื่อ 03 มกราคม 2563 เวลา 14:50:36 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 80 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602