การจัด “โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน” และการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของนายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร

 

               เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้จัด”โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน”  สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลสันพระเนตรได้เป็นที่จัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ในการให้บริการแก่ประชาชนด้านกฎหมาย จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างสำนึกที่ดีแก่ประชาชนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และความสําคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดทั้งการมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนประชาชนกลุ่มต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสันพระเนตร อาทิ ผู้นำชุมชน, สมาชิกสภาเทศบาล, กลุ่มสตรีแม่บ้าน,  กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันพระเนตร,  ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และพนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร โดยในการอบรมดังกล่าว คณะท่านอัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

                และสืบเนื่องจาก หนึ่งในวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้  มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นความสําคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดทั้งการมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  ซึ่งนายพิทูร วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร  ได้เคยมีประกาศเทศบาลตำบลสันพระเนตร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ซึ่งประกาศดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนดไว้  ในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว นายพิทูร วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร  จึงได้ประกาศแนวทางนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลสันพระเนตรถือปฏิบัติและดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไป

เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 04:40:10 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 500 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602